Stimuleringsmaatregelen

De overheid en belastingdienst bevorderen het kopen en onderhouden van de woningmarkt. Dit stimuleren ze onder andere met onderstaande maatregelen. Aangezien deze maatregelen voor aanstaand kopers en verbouwers vele voordelen kan hebben, lichten we je hier graag over in:

Starterslening / Combinatielening

De starterslening blijft in aangepaste vorm bestaan. Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken verplicht worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Voor de starterslening gold sindsdien een uitzondering. Die uitzondering is op 31 december 2016 gestopt. Om onder de nieuwe regels door te kunnen gaan is de ‘combinatielening’ bedacht, die de starter aangaat naast de starterslening. Uit die lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald.
De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (inclusief bijkomende kosten tot maximaal de Loan te Value) en de (eerste) hypotheek bij de bank.
De Starterslening bestaat uit twee delen:
1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.
Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.
De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.
De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk.
Wilt u weten hoe de Starterslening precies werkt en of uw gemeente er aan meedoet?
Neem gerust contact met ons op!

Koopgarant

Kopen met Koopgarant betekent kopen met een lagere prijs dan de marktwaarde en met de garantie dat de corporatie of ontwikkelaar de woning van u terugkoopt.
De prijsverlaging die u ontvangt bij de aankoop van een Koopgarantwoning heet in de contracten die u sluit ‘koperskorting’. Deze prijsverlaging wordt weer met u verrekend zodra u de woning terugverkoopt aan de corporatie of ontwikkelaar.

De ‘koperskorting’ is minimaal 10% en wordt berekend over de getaxeerde marktwaarde van de woning. De corporatie of ontwikkelaar bepaalt de hoogte van het percentage. In sommige gevallen kunt u zelf een percentage kiezen. Ook is het mogelijk dat het percentage afhankelijk is van uw inkomen. De corporatie of ontwikkelaar hanteert hiervoor haar eigen richtlijnen en kan u hierover uitgebreid informeren.
Wanneer u uw Koopgarantwoning wilt verkopen, biedt u de woning weer aan de corporatie of ontwikkelaar te koop aan. Deze zal de woning gegarandeerd binnen 3 maanden van u terugkopen. Een onafhankelijk taxateur zal uw woning taxeren op kosten van de corporatie of ontwikkelaar. Hierbij is het wel van belang dat u uw medewerking verleent.
Bij de terugverkoop ontvangt u het bedrag dat u bij de aankoop hebt betaald (de oorspronkelijke koopsom) plus of min een deel van de waardeontwikkeling. Zodoende wordt de oorspronkelijke prijsverlaging weer verrekend met de corporatie of ontwikkelaar.
Uw aandeel van de waardeontwikkeling wordt vastgesteld volgens een vaste formule. Op het moment van terugverkoop van uw Koopgarantwoning is de marktwaarde meestal anders dan op het moment dat u de woning kocht. De corporatie of ontwikkelaar deelt met u in geval van waardestijging, maar ook neemt zij een deel van een eventuele waardevermindering voor haar rekening. De marktwaarde bij verkoop wordt vastgesteld door een onafhankelijk taxateur.
Wat kan koopgarant voor u betekenen?
U kunt met de steun van deze koopgarant regeling een groter of mooier huis kopen omdat u een flinke korting krijgt. Indien u de woning onverhoopt weer wil verkopen dan heeft u direct een koper en bij verlies betaalt de oude verkoper een gedeelte mee.
Vragen over Koopgarant, klik dan hier 

Slimmer Kopen

Bij Slimmer Kopen koopt u de woning met korting van de woningcorporatie gekocht en is vervolgens sprake van deling in de waardeontwikkeling. U bent volledig eigenaar van de woning. Als u de woning weer wilt verkopen, dan bent u verplicht deze eerst bij de woningcorporatie aan te bieden. Heeft die geen interesse, dan kunt u de woning op de vrije markt verkopen, mits er afspraken zijn gemaakt over de afkoop van de verleende korting en over de claim op de waardeontwikkeling.
Vragen over Slimmer Kopen, klik dan hier 

NHG-garantie

De kostengrens wordt vanaf 2017 bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom (€ 245.000) vermeerderd met de wettelijk toegestane LTV: 101% zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) en 106% mét EBV. Dit betekent dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn:
– Voor leningen zonder EBV is de NHG-kostengrens € 247.450.
– Voor leningen met EBV is de NHG-kostengrens € 259.700.
Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:
1. De lening met NHG mag niet hoger zijn dan de kostengrens.
2. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag niet meer bedragen dan de gemiddelde koopsom.
3. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag vermeerderd worden met maximaal 6% voor de bijkomende kosten. Dit percentage is vanaf 2017 variabel (tussen 0 en 6%) en niet meer forfaitair.
4. De extra leenruimte bij EBV mag uitsluitend worden besteed aan energiebesparende voorzieningen.
Hoe wordt de gemiddelde koopsom bepaald?
De gemiddelde koopsom wordt door het Kadaster maandelijks gepubliceerd. Voor de gemiddelde koopsom worden de cijfers van de maanden juni, juli en augustus van het jaar daarvoor gehanteerd en afgerond naar € 5.000-tallen.  Wil je weten of je voor NHG-garantie in aanmerking komt, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Dubbele woonlasten

 U krijgt met dubbele lasten te maken als u bijvoorbeeld een nieuw huis heeft gekocht, maar de oude woning nog niet heeft verkocht. Of als u nog in uw oude woning zit, omdat de nieuwe woning in aanbouw is of nog niet gepasseerd is bij de notaris. U kunt deze dubbele lasten op verschillende manieren beperken. De overheid komt mensen met dubbele woonlasten op twee manieren tegemoet:

Dubbele hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrente is voor beide woningen aftrekbaar en u hoeft geen eigenwoningforfait aan te geven voor de woning die leeg te koop staat, of voor een woning die u al heeft gekocht maar nog in aanbouw is.
De regeling is geldig vanaf het kalenderjaar waarin de woning te koop wordt gezet of de in aanbouw zijnde woning is gekocht, en de drie daarop volgende jaren.
Tijdelijke verhuur
Om de dubbele woonlasten te verlichten, kunt u uw oude woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Voor deze vorm van verhuur geldt niet de uitgebreide huurbescherming: u kunt de huur dus opzeggen als uw huis is verkocht. Onderzoek wel eerst of het in uw situatie echt voordelig is om de woning tijdelijk te verhuren en wat de fiscale consequenties zijn. Daarnaast moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. En u moet toestemming vragen aan de geldverstrekker waar u uw hypotheek heeft ondergebracht.

Bijleenregeling

 Wie energiebesparende maatregelen wil financieren met een hypotheek, mag in 2017 tot 106 % lenen van de woningwaarde na toepassing van die maatregelen. Voor huiseigenaren die deze maatregelen niet nemen, daalt dat percentage in 2017 van 102 % naar 101 %. In 2018 wordt het percentage nog een keer verlaagd naar 100%. Voor bepaling van de maximale hypotheek geldt naast woningwaarde nog een ander plafond: het inkomen. Het laagste van deze twee plafonds is bindend.

Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op!

Aftrek van restschulden

 Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan is het soms mogelijk uw restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een belangrijke voorwaarde is dat uw oude én uw nieuwe hypotheek onder de NHG vallen. Ook mogen de kosten voor uw nieuwe woning inclusief de restschuld niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens van € 247.450.
De rente is aftrekbaar over restschulden die zijn ontstaan in verband met verkoop van een voormalige eigen woning. De duur van de aftrek is vijftien jaar. Die termijn geldt alleen voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Ook de rente over een restschuld die niet minstens annuïtair wordt afgelost, is aftrekbaar.

Schenkingsvrijstelling omhoog

Vanaf 1 januari 2017 mag je weer eenmalig een bedrag van €100.000 belastingvrij schenken. In 2016 was de vrijstelling nog €53.016. Voorwaarde is wel dat de ontvanger het bedrag moet besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van een hypotheek- of restschuld.
Net als de afgelopen jaren blijft de leeftijdsgrens voor ontvangers liggen tussen de 18 en 40 jaar. Nieuw is dat er bij de belastingvrije schenking geen sprake meer hoeft te zijn van een ouder-kindrelatie.
Ook mag je de schenking spreiden over 3 jaar (2017, 2018 en 2019). Let er daarbij wel op dat de ontvanger van de schenking ook in het laatste jaar jonger is dan 40. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de eerste schenking zijn gebruikt voor de eigen woning.
Heb je in 2015 of 2016 al een schenking gedaan? Dan geldt er een overgangsrecht. Je kunt dan in 2017 of later de gebruikte vrijstelling verhogen met maximaal €46.984, tot aan een totaalbedrag van €100.000.
Wil je hulp bij de schenkingsvrijstelling, klik dan hier 

Gevolgen aflossingsachterstand verzacht

De meeste hypotheken die sinds 2013 zijn afgesloten, moeten via een annuïtair aflossingsschema worden afgelost om recht te behouden op hypotheekrenteaftrek. Wie meerdere jaren achterloopt op dit schema, riskeert dat de hypotheekschuld wordt verplaatst naar box 3. Dan is er definitief geen renteaftrek meer mogelijk over de hoogte van de schuld. Het kabinet heeft dit veranderd met het Belastingplan 2016. Als de aflossingsachterstand wordt ingehaald, verhuist de schuld volgens dit voorstel weer naar box 1. Dan is de rente daarover weer aftrekbaar.

Vragen over de gevolgen van een aflossingsachterstand, klik dan hier

Hogere vrijstelling vermogensrendementheffing

De vrijstelling op de vermogensrendementheffing is in 2017 verhoogd van € 24.437 naar € 25.000 per persoon. Wie op peildatum 1 januari meer spaargeld heeft, betaalt over het bedrag boven deze grens 1,2 % vermogensrendementheffing.

Tot en met 2016 gaat de Belastingdienst uit van een rendement van 4 % op het vermogen. Vanaf 1 januari 2017 wordt het rendementspercentage afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Bij een hoger vermogen komt u in een andere schijf terecht en gaat de Belastingdienst uit van een hoger rendement.
Het belastingtarief blijft met 30 % hetzelfde. Op termijn streeft het kabinet naar een heffing op het werkelijke rendement. De wijzigingen in 2017 zijn een eerste stap in die richting.

Vragen over vrijstelling vermogensrendementheffing, klik dan hier

Versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering

Heb je een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning? Dan kun je deze met ingang van 2017 op twee extra manieren afkopen, zonder dat je hiervoor belasting hoeft te betalen.
Let op: Dit kan nog voordat je vijftien of twintig jaar premie hebt betaald. Voorwaarde blijft wel dat je met de uitkering je eigenwoningschuld aflost en de uitkering lager is dan de vrijstelling.
De versoepeling geldt:
1. als je je huis verkoopt terwijl je al een nieuw huis hebt gekocht;
2. als je schuldhulpverlening van de gemeente ontvangt of als je kunt aantonen dat je financiële problemen hebt waardoor niet meer in staat bent of niet verwacht je woonlasten te kunnen betalen.

Vragen over de versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering, klik dan hier 

Financiele veranderingen vanaf 2016:

Maximale hypotheek omlaag naar 101 %

Er zijn verschillende soorten hypotheken. U kunt in 2017 een hypotheek afsluiten tot 101% van de waarde van uw koophuis. Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis. In 2018 wordt de Loan-to-Value 100%. U kunt dan geen hogere hypotheek meer krijgen dan de waarde van het koophuis.

Wilt u weten wat dit voor uw hypotheek betekend? Neem dan hier contact met ons op! 

Maximum tarief hypotheekrenteaftrek verlaagd naar 50%

De hypotheekrenteaftrek is per 1 januari 2017 weer iets verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. Dat was 50,5 % in 2016.Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. Dat zijn in 2016 huiseigenaren met een bruto jaarinkomen boven de € 67.072. Voor elke € 10.000 betaalde hypotheekrente krijgen zij in 2017 ongeveer € 50 minder belasting terug. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5 %, tot 38 % in 2041.Belastingplichtigen met een persoonlijk inkomen tussen circa € 57.585 en € 67.072 moeten er rekening mee houden dat zij in 2017 minder renteaftrek krijgen. Daar staat tegenover dat zij minder loon- en inkomstenbelasting hoeven te betalen. Of en in hoeverre dit per saldo positief of negatief uitpakt, verschilt per situatie. Hebt u nog vragen? Ook vragen over hypotheekaftrek beantwoorden we graag voor u! Wilt u iets weten, klik dan hier 


Bel gerust voor een afspraak, Adegro komt graag een keer bij je langs!